Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Instytut Rozwoju Aktywności współpracował ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań przyrealizację projektu z Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu III. Partycypacja społeczna osób starszych pn. “Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej“, który realizowany był w ramach III filara współpracy – budowania trwałych partnerstw terytorialnych.

Projekt “Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowany był w terminie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. na obszarze Metropolii Poznań (22 samorządy gminne i 1 powiat) oraz w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (21 samorządów gminnych i 3 powiaty).
Celem głównym projektu było zagospodarowanie potencjału osób starszych zamieszkujących gminy Metropolii Poznań oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez zwiększenie aktywności społecznej tych osób.
Podstawowym celem szczegółowym działań było nabycie przez uczestnika/ uczestniczkę – Seniora wiedzy na temat możliwości obywatelskiej i społecznej aktywności zagwarantowanej przez czynne i bierne prawo wyborcze oraz:
 1. podniesienie stopnia partycypacji w procesach decyzyjnych, w tym zwiększenie udziału osób starszych w kształtowaniu polityki lokalnej;
 2. upowszechnienie wolontariatu wśród Seniorów zamieszkujących Metropolię Poznań oraz Aglomerację Kalisko-Ostrowską;
 3.  zwiększenie kompetencji wśród osób starszych w zakresie partycypacji oraz urzędników miejskich w zakresie współpracy z seniorami.

Podstawą przygotowania założeń do projektu była ankieta przeprowadzona w 23 samorządach Metropolii Poznań oraz w samorządach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wśród urzędników odpowiedzialnych za realizację polityki senioralnej.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzonych zostało 43 dwudniowych warsztatów (po jednym spotkaniu w każdym samorządzie Metropolii Poznań oraz w każdym samorządzie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej).

Warsztaty miały charakter spersonalizowany i dostosowany do potrzeb gminy, moderowany przez specjalistów rozumiejących potrzeby Seniorów oraz mających doświadczenie w procesie partycypacji senioralnej, co pozwoliło w krótkim czasie wypracować konkretne rekomendacje nadające się do wdrożenia w danym samorządzie.

Dwudniowe warsztaty składały się z 5 komponentów, a mianowicie.:
 1. Ramy polityki senioralnej
 2. Gminne rady seniorów,
 3. Komponent dotyczący Organizacji wolontariatu w oparciu o Seniorów w danej gminie,
 4.  Budżet obywatelski,
 5. Wybory samorządowe.

Opracowane przez nas zostały także, publikacje:

 • Poradnik dla Seniorów nt. budżetów partycypacyjnych oraz grantów ogłaszanych przez gminy (jak skutecznie przygotować projekt)”,
 • Poradnik pt. „Jak zorganizować w gminie efektywny wolontariat oparty o Seniorów” (kierowany głównie do urzędników),
 • Poradnik pt. „Jak zbudować efektywna radę Seniorów”,
 • Poradnik zachęcający Seniorów do czynnego i biernego prawa wyborczego w nadchodzących wyborach samorządowych.

Ponadto podczas spotkań zachęciliśmy JST do przystąpienia do sieci Światowej Organizacji Zdrowia WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych (“Miasta Przyjazne Starzeniu – sieć WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych oraz przygotowanie przestrzeni do życia w społeczeństwie starzejącym się”).

Celem tego programu jest podnoszenie poziomu przystosowania miast do potrzeb starszych mieszkańców i procesu starzenia się oraz dążenie do tego, by wykorzystywały one potencjał, który Seniorzy mogą zaoferować pozostałym mieszkańcom.

Miasto przyjazne starzeniu wspiera aktywne starzenie się poprzez zapewnienie optymalnych warunków ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i partycypacji w celu podniesienia jakości życia osób starzejących się. W praktyce dostosowuje ono swoje struktury i usługi tak, aby były dostępne osobom starszym i odpowiadały na potrzeby mieszkańców ze zróżnicowanymi potrzebami i możliwościami. Zaletami członkostwa w Światowej Organizacji Zdrowia WHO jest m.in. dostęp do wymiany informacji z globalną społecznością, wsparcie ze strony globalnych sieci praktyków, badaczy, ekspertów i rzeczników zaangażowanych w tworzenie przyjaznych dla wielu środowisk, uznanie i widoczność w działaniach sieci i dedykowanej witrynie WHO – Przyjazny dla wieku świat, na której Członkowie mogą prezentować swoje działania, osiągnięcia czy możliwości współpracy takie jak międzynarodowe projekty badawcze, wspólne publikacje, nawiązywanie kontaktów i dzielenie się między sobą itd.