II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka społeczna w XXI wieku

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze”

Intencją organizatorów tegorocznej edycji Konferencji jest kontynuacja cyklicznego corocznego wydarzenia o charakterze trójwymiarowym.

Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań naukowych z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Drugi wymiar poświęcony będzie działaniom podejmowanym w tym zakresie przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, zaś trzeci wymiar stanowić będzie prezentację działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora.

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie wykluczeniu społecznemu, jako jednemu z bardziej istotnych wyzwań dla współczesnej polityki. Jest to zjawisko wieloaspektowe i dotyczy niemożności uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym czy kulturowym w efekcie np. braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji czy ograniczenia praw społecznych. Negatywne konsekwencje wykluczenia dotyczą zaś nie tylko jakości życia jednostek ale również całego społeczeństwa. Dlatego też rozważania powinny być prowadzone zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Zamiarem Konferencji jest diagnoza oraz rzetelna analiza zjawisk w takich obszarach, jak m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, starość, bezdomność, mniejszości czy migranci oraz uchodźcy. Środowiska naukowe oraz praktycy z zakresu polityki społecznej będą mieli w trakcie Konferencji okazję konstruktywnie skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia, działania, wnioski, badania i ich efekty, a także wskazać potencjalne przyszłe zagrożenia i pożądane kierunki zmian w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Ważne terminy:
Zgłoszenie udziału w konferencji 
do 15 marca 2019 r. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym  formularzu.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (150 zł doktoranci i studenci) i obejmuje 2 x obiad, przerwy kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne, należy ją wnieść do 31 marca 2019 r.