Projekt Korki w Mieście jest dostępny do 8 grudnia 2020 roku! Kolejne wznowienie projektu po nowym roku w okolicy lutego 2021!

W sobotę 21.11.2020 o godzinie 12:00 udostępniamy formularz zapisów na kolejne tygodnie do końca trwania zajęć w roku 2020!

Zajęcia w formie korepetycji realizowane będą do 8 grudnia – włącznie.

Więcej informacji? Napisz do nas: korki@instytutrozwoju.edu.pl

Regulamin korzystania z bezpłatnych korepetycji w ramach projektu „Korki w Mieście 2020”

§1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Korki w Mieście 2020” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.
2. Realizatorem Projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności ul. Jackowskiego 5/7 60-508 Poznań
3. Projekt realizowany jest w okresie od 15.02.2020 – 21.12.2020

§2
Zasady rekrutacji i uczestnictwa

1. Rekrutacja odbywać się będzie w trybie ciągłym, będziemy przyjmować zgłoszenia na wybrane zajęcia oraz układać grupy uczestników w taki sposób, aby odpowiadały poziomowi i rocznikowi uczniów.

2. Rekrutacja będzie odbywać się za pośrednictwem strony internetowej fundacji, gdzie stworzony jest specjalny program zapisów na zajęcia, który będzie zawierał wybór przedmiotu oraz zakresu z którego potrzebna jest pomoc. Tak wypełnione i wysłane zgłoszenie jest podstawą stawienia się na zajęciach.

3. Wszystkie zajęcia w terminie do 30.11.2020 będą realizowane tylko zdalnie w formie zdalnych zajęć za pośrednictwem bezpłatnego programu ZOOM (https://zoom-video.pl).

4. Po dokonaniu rezerwacji, użytkownik otrzymuje potwierdzenie na adres mailowy podany podczas rezerwacji.

5. W projekcie, każdy uczeń poznańskich szkół podstawowych będzie mógł dołączyć na każdym etapie realizacji projektu.

6. Zgłoszenia przyjmowanych uczestników odbywają się w trybie kolejności zgłoszeń. Na zajęcia w danym dniu możliwe jest zapisanie maksymalnie 1 osoby na 40 minut zajęć.

7. Zajęcia opisane w formularzu zawierają nazwę przedmiotu, godzinę oraz stopień edukacji. Organizator nie odpowiada za błędne wypełnienie formularza przez uczestnika projektu.

8. W formularzu znajdować się będą wszystkie aktualne terminy zajęć. Rezerwacji na zajęcia można dokonać maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem. Odblokowanie kolejnych terminów zajęć będzie następować w każdą sobotę o godz. 12:00 w formularzu na stronie internetowej fundacji pod adresem: http://instytutrozwoju.edu.pl/korkiwmiescie

9. Uczestnik projektu musi we własnym zakresie zaopatrzyć się w sprzęt pozwalający zdalne prowadzenie zajęć tj.: słuchawki lub głośniki, kamerę online oraz mikrofon (sprzęt może być wbudowany w laptop lub komputer).

§3
Uprawnienia uczestnika projektu

Uczestnik projektu jest uprawniony do:

1. Bezpłatnego udziału w Projekcie poprzez otrzymanie wsparcia w formie zajęć pozalekcyjnych z zapisami określonymi w Regulaminie rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu „ Korki w Mieście 2020”,
2. Bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących przekazywanych w ramach projektu.
3. Uczestnik ma prawo do zastrzeżenia swojego wizerunku oraz odmowy publikowania zdjęć lub filmów z wizerunkiem osoby nieletniej korzystającej z zajęć.

§4
Obowiązki rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika projektu

1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować mailowo koordynatora projektu w przypadku braku możliwości stawienia się na zajęcia zarezerwowane przez formularz. Rezygnacje składa się poprzez „anulowanie rezerwacji” dostępne w wiadomości potwierdzającej rezerwację zajęć.

2. Użytkownik zobowiązany jest, jeśli nie może dotrzeć na zajęcia, do usunięcia rezerwacji najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami. W przypadku dwukrotnego nieusunięcia rezerwacji spowoduje zablokowanie uczestnikowi dostępu do zajęć na okres 20 dni roboczych

3. W sytuacjach losowych prosimy o informację poprzez kontakt telefoniczny z koordynatorem pod numerem 534977404.

4. Udostępnienia danych kontaktowych na potrzeby Projektu.

§5
Postanowienia końcowe

1, Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu rekrutacji uczestników/uczestniczek  do projektu „Korki w Mieście” oraz deklaracji składanej przez uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Korki w Mieście 2020”.
2. Podczas projektu będzie sporządzana dokumentacja zdjęciowa lub filmowa na potrzeby promocyjne oraz sprawozdawcze.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej  decyzji posiada Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności.
4. Regulamin obowiązuje do 30.11.2020 roku lub końca realizacji projektu pt. „Korki w Mieście 2020”