Udział w międzynarodowym programie “Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom” pozwoli na wymianę cennych doświadczeń oraz na podjęcie prac, które przystosują przestrzeń miasta do potrzeb najmłodszych mieszkańców Miasta Poznania. Program składa się z trzech ściśle ze sobą powiązanych komponentów: pierwszy dotyczy przeprowadzenia zmian wewnątrz struktur administracyjnych, drugi włączenia dzieci w życie społeczne miasta, zaś trzeci zaangażowania wszystkich uczestników lokalnej społeczności (media, biznes, NGO) do budowy środowiska przyjaznego dzieciom.

Dzięki tej inicjatywie powstanie:

 • Strategia Strategia na rzecz dzieci, w tym: a) Diagnoza sytuacji dzieci; b) Plan Działań
 • Wyodrębniony budżet na rzecz działań dla dzieci
 • Legislacja przyjazna dzieciom
 • Edukacja o prawach dzieci
 • Współpraca z lokalnych biznesem
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Płaszczyzna dla partycypacji dzieci w życiu publicznym
Wprowadzenie tego programu w ramach polityki rozwoju miasta będzie stanowić także wartość dodaną dla przyszłych pokoleń poznaniaków oraz bezpośrednio przyczyni się do aktualizacji programu polityki na rzecz rodziny Miasta Poznania w 2020 roku.

W Mieście Przyjaznym Dzieciom najmłodsi obywatele mają prawo i możliwość:

 • Wpływania na decyzje dotyczące ich miasta i gminy,
 • Przedstawienia swojego zdania w sprawach ich dotyczących,
 • Uczestnictwa w życiu społecznym,
 • Korzystania z podstawowych usług: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
 • Ochrony przed przemocą i wykorzystaniem,
 • Bezpiecznego poruszania się po mieście,
 • Przyjaznych miejsc na zabawę i spotkania z przyjaciółmi,
 • Uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym,
 • Bycia pełnoprawnym obywatelem danego miasta, korzystającym ze wszystkich dostępnych usług niezależnie od swoich poglądów, pochodzenia i wyznania.

Więcej:
https://www.unicef.pl/Miasto-przyjazne-dzieciom/Miasto-przyjazne-dzieciom

Pomysł przedstawiono na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, dnia 9.04.2019r.,  oraz podjęto uchwałę popierającą przystąpienie Miasta Poznania do programu UNICEF „Miasta Przyjazne Dzieciom”.