Mocni Pomocni – Wolontariat w dobrym stylu

Na koniec 2019 roku zrealizowaliśmy projekt “Mocni Pomocni – Wolontariat w dobrym stylu”. W jego ramach przeszkoliliśmy ponad 50 uczniów i uczennic oraz kilkunastu nauczycielek i nauczycieli. 

Akademia Młodego Wolontariusza

Młodzież miała okazję zapoznać się z przepisami prawnymi dot. wolontariatu, przykładowymi fundacjami i stowarzyszeniami z różnych dziedzin działającymi na terenie Poznania, możliwościami wsparcia działań zarządów samorządów uczniowskich oraz szkolnych kół wolontariatu, czy sposobami na angażowanie się społecznie w naszym mieście. Przedstawiliśmy platformę https://pomocni-poznan.pl/,  poprzez którą wyszukiwaliśmy oferty wolontariatu. Rozprawiliśmy się z obawami uczniów związanymi z pracą wolontariacką, a także wypracowaliśmy w grupach projekty wolontariatu, które są obecnie realizowane. Szkolenia odbyły się w V i III Liceum Ogólnokształcącym.

Akademia Opiekuna Wolontariatu

Nauczycielki i nauczyciele dowiedzieli się, jak rozwijać postawy obywatelskie i społeczne swoich podopiecznych w duchu akceptacji i szacunku do drugiego człowieka, czy tworzyć warunki do rozwijania komunikacji i współpracy w grupie. Warsztaty obejmowały także przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym wolontariatu, rozwijania u uczniów kreatywności poprzez projekty zespołowe oraz stosowanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych we współpracy z dyrekcją szkoły lub innych przedstawicieli środowiska szkolnego. Poruszyliśmy kwestie formalno-prawne – prawo oświatowe, ubezpieczenie wolontariusza oraz jego bezpieczeństwo. Szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 50.

Zajęcia międzysektorowe

Warsztaty, do których w równej liczbie zaprosiliśmy młodzież i urzędników dotyczyły poszukiwania rozwiązań na temat zoptymalizowania współpracy w zakresie wolontariatu pomiędzy zainteresowanymi grupami. Prowadzone były metodami aktywnymi, umożliwiły wymianę myśli i wspólne wypracowanie rekomendacji dla poprawy organizacji wolontariatu w Poznaniu.
Projekt został zrealizowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.