Polityka Senioralna – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska

Miło nam poinformować, że nasza fundacja Instytut Rozwoju Aktywności została wybrana w postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie dokumentu strategicznego pn. „Polityka senioralna Aglomeracji
Kalisko-Ostrowska” poprzedzona analizą potrzeb gmin Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w zakresie wdrażania wspólnych usług oraz działań dla osób starszych w wieku 60+
w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych.