Poznań – Miastem Przyjaznym Dzieciom?

Na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, dnia 9.04.2019r., przedstawiono szczegółowo pomysł oraz podjęto uchwałę popierającą przystąpienie Miasta Poznania do programu UNICEF „Miasta Przyjazne Dzieciom”. W związku z powyższym inicjujemy zebranie szerokiego poparcia dla w/w programu poprzez Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą mieszkańców Miasta Poznania.

Udział w międzynarodowym programie “Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom” pozwoli na wymianę cennych doświadczeń oraz na podjęcie prac, które przystosują przestrzeń miasta do potrzeb najmłodszych mieszkańców Miasta Poznania. Działania te z pewnością w sposób znaczący zaktywizują środowiska prorodzinne. Program składa się z trzech ściśle ze sobą powiązanych komponentów: pierwszy dotyczy przeprowadzenia zmian wewnątrz struktur administracyjnych, drugi włączenia dzieci w życie społeczne miasta, zaś trzeci zaangażowania wszystkich uczestników lokalnej społeczności (media, biznes, NGO) do budowy środowiska przyjaznego dzieciom.

Dzięki tej inicjatywie powstanie:

 • Strategia Strategia na rzecz dzieci, w tym: a) Diagnoza sytuacji dzieci; b) Plan Działań

 • Wyodrębniony budżet na rzecz działań dla dzieci

 • Legislacja przyjazna dzieciom

 • Edukacja o prawach dzieci

 • Współpraca z lokalnych biznesem

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Płaszczyzna dla partycypacji dzieci w życiu publicznym

Wprowadzenie tego programu w ramach polityki rozwoju miasta będzie stanowić także wartość dodaną dla przyszłych pokoleń poznaniaków oraz bezpośrednio przyczyni się do aktualizacji programu polityki na rzecz rodziny Miasta Poznania w 2020 roku.

W Mieście Przyjaznym Dzieciom najmłodsi obywatele mają prawo i możliwość:

 • Wpływania na decyzje dotyczące ich miasta i gminy,

 • Przedstawienia swojego zdania w sprawach ich dotyczących,

 • Uczestnictwa w życiu społecznym,

 • Korzystania z podstawowych usług: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,

 • Ochrony przed przemocą i wykorzystaniem,

 • Bezpiecznego poruszania się po mieście,

 • Przyjaznych miejsc na zabawę i spotkania z przyjaciółmi,

 • Uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym,

 • Bycia pełnoprawnym obywatelem danego miasta, korzystającym ze wszystkich dostępnych usług niezależnie od swoich poglądów, pochodzenia i wyznania.

Niniejszym, jako grupa mieszkańców Miasta Poznania, organizacji pozarządowych zrzeszonych w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych inicjujemy zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem uchwały dotyczącym przyjęcia programu UNICEF „Miasta Przyjazne Dzieciom”.

Zbiórka podpisów będzie miała miejsce na terenie całego Miasta Poznania oraz w stałym punkcie w najbliższą sobotę tj. 18.05, w godzinach 12:00-16:00 i od poniedziałku do piątku 20-25 maja w godzinach 15:00-18:00 w Centrum Inicjatyw Rodzinnych na ul. Ratajczaka 44.

Po uzbieraniu minimum 300 podpisów wniosek zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Miasta Poznania, gdzie mamy nadzieję, znajdzie poparcie wśród radnych. Bylibyśmy drugim ośrodkiem po Gdańsku, które przyłączyło się do programu UNICEF.