Regulamin projektu Korki w Mieście 2018

Regulamin uczestnictwa w bezpłatnych korepetycjach w ramach projektu

Korki w Mieście

§1

Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Korki w Mieście” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.
  2. Realizatorem Projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności ul. Jackowskiego 5/7 60-508 Poznań
  3. Projekt realizowany jest w okresie od 08 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§2

Zasady rekrutacji uczestników

1. Rekrutacja odbywać się będzie w trybie ciągłym, będziemy przyjmować zgłoszenia na wybrane zajęcia oraz układać grupy uczestników w taki sposób, aby odpowiadały poziomowi i rocznikowi młodych osób.

2. Rekrutacja będzie odbywać się za pośrednictwem strony internetowej fundacji, gdzie stworzony jest specjalny formularz kontaktowy, który będzie zawierał wybór miejsca, przedmiotu oraz zakresu z którego potrzebna jest pomoc. Tak wypełnione zgłoszenie zostanie przesłane do koordynatora oraz biura fundacji, które po weryfikacji kontaktuje się zwrotnie celu umówienia na najbliższy możliwy termin. Po umówionym terminie na podany numer kontaktowy wysyłana jest informacja potwierdzająca udział w korepetycjach, godzina i miejsce odbywania zajęć.

3. W projekcie, każdy uczeń poznańskich szkół będzie mógł dołączyć na każdym etapie realizacji projektu.

4. Zgłoszenia przyjmowanych uczestników odbywa się w trybie kolejkowym. Na każde zajęcia możliwe jest zapisanie maksymalnie 10 uczniów.

5. W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria przekroczy liczbę oferowanych miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe.

6. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.

§3

Uprawnienia uczestnika projektu

Uczestnik projektu jest uprawniony do:

  1. Bezpłatnego udziału w Projekcie poprzez otrzymanie wsparcia w formie zajęć pozalekcyjnych z zapisami określonymi w Regulaminie rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu „ Korki w Mieście”,
  2. bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu projektu

§4

Obowiązki rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika projektu

1. Rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformować mailowo lub telefonicznie koordynatora projektu w przypadku nie wstawienia się na zajęcia ustalone wcześniej z koordynatorem. W przypadku braku informacji uczestnik projektu zostaje przesunięty na listę rezerwową.

2. Udostępnienia danych kontaktowych na potrzeby Projektu.

3. Stawienie się przed pierwszymi zajęciami i osobisty podpis regulaminu oraz wszelkich zgód potrzebnych na etapie realizacji projektu i uczestnictwa ucznia w zajęciach.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu rekrutacji uczestników/uczestniczek  do projektu „Korki w Mieście” oraz deklaracji składanej przez uczestników zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Korki w Mieście” .
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej  decyzji posiada Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności.
  3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu pt. „Korki w Mieście”

 Pobierz regulamin projektu i obowiązkowe zgody:

 regulamin projektu Korki w Mieście